NVAS – het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines binnen het Afrika-onderzoek en zijn werkzaam bij diverse universiteiten en instituten in Nederland. Bestuursleden met hun portefeuilles:

Redactieleden

  • Sara Petrollino – Twitter

De NVAS is op zoek naar nieuwe redactieleden! Heb jij een hart voor Afrika, en interesse in communicatie, journalistiek, social media of webbeheer? Stuur dan een e-mail naar nvasredactie@gmail.com

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering. Daarnaast komt zij jaarlijks bijeen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Procedure benoeming bestuurslid

Een belangstellende voor een bestuursfunctie kan zich kenbaar maken bij de secretaris of via één van de andere bestuursleden. Na instemming van het bestuur met de kandidatuur zal deze voorgedragen worden op de jaarlijkse ALV. Na stemming van de leden is de kandidatuur al dan niet definitief. Zie hiervoor ook de statuten.